ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    100 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-100

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

COSTĂCHESCU, Mihai: Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. I-II. (1374-1456) [Nagy István előtti moldvai oklevelek. I-II. (1374-1456)] Iaşi, 1931-1932.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare. [Moldvai oklevelek Nagy István uralkodásától kezdődően.] Iaşi, 1933.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documentele moldoveneşti de la Ştefăniţă Voevod (1517-1527). [Oklevelek Ştefăniţă vajda uralkodásától kezdődően (1517-1527).] Iaşi, 1943.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documente de la Ştefan cel Mare. [Oklevelek Nagy István uralkodásától kezdődően.] Iaşi, 1948.

COŞA, Anton: Izvoare inedite privind catolicii din Moldova: "Status animarum". [Kiadatlan források a moldvai katolikusokról: "Status animarum".] Arhiva Genealogică. V. évf. (1998) 1-2. sz. 155-160.

COŞA, Anton: Catolicii din Moldova. Perspective documentare inedite. [A moldvai katolikusok. A kiadatlan dokumentumok távlatai.] Revista Asociaţiei Romano-Catolicilor "Dumitru Mărtinaş". I. évf. (2002) 1. sz. 56-74.

CSALLÁNY Dezső: A székely-magyar rovásírás emlékei. In: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve III. Nyíregyháza, 1963. 109-110.

DEMÉNY Lajos: Román forráskiadvány a XVIII. századi moldvai csángómagyarokról. Turán. IV. évf. (2001) 3. sz. 53-56.

DOBRINCU, Dorin: Informatorii Securităţii în comunităţile religioase din centrul Moldovei (1950). [A Securitate informátorai Moldva központi részének vallásos falvaiban.] Arhiva Istorică a României. Új folyam. I. évf. (2004) 1. sz. 223-232.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Românii în arhivele Romei (secolul XVIII). [Román adatok Róma archívumaiban (XVIII. század).] Editura Cartea Românească. Bucureşti, 1973.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise - Documente - Hărţi. [Monumenta Romaniae Vaticana. Kéziratok - dokumentumok - térképek.] Editura Regia Autonomă "Monitorul Oficial". Bucureşti, 1996.

FERRO, Teresa: Le Conciones latinae-moldavo di Silvestro Amelio. [Amelio Silvestro latin-moldvai Conciones-je.] In: Plangg, G. A. - Iliescu, M. (Hg.): Akten der T. Gartner-Tagung. Innsbruck, 1987. 297-304.

FERRO, Teresa: Aspetti morfologici di un testo moldavo della prima metà del Settecento tra arcaismi e innovazioni. [Egy XVIII. század első feléből származó moldvai szöveg morfológiai jellege - archaizmusok és újítások.] In: Sgroi, S. C. - Trovato, S. C. (a cura di): Letterature e lingue nazionali e regionali. Studi in onore di Nicolò Mineo. [Nemzeti és regionális irodalmak és nyelvek. Írások Nicolò Mineo tiszteletére.] Roma, 1996. 167-190.

FODOR István: Magyar jellegű régészeti leletek Moldvában. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993. 17-38.

FODOR István: Magyar jellegű régészeti leletek Moldvában. Turán. IV. évf. (2001) 3. sz. 91-105.

FÜLÖP Mihály - VINCZE Gábor (szerk.): Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről (1945-1947). (Iratok a magyar diplomácia történetéhez 1944-1956). Teleki László Alapítvány. Budapest, 1998.

GHIBĂNESCU, Gheorghe: Ispisoace şi Zapise. I-V. [Okiratok és szerződések.] Iaşi, 1906-1923.

GHIBĂNESCU, Gheorghe: Surete şi izvoade. Documente slavo-române. [Lajstromok és jegyzékek. Ószláv-román dokumentumok.] I-XXV. Bucureşti, 1906-1933.

HOLBAN, Maria - ALEXANDRESCU, Maria Matilda - HURMUZAKI, Eudoxiu: Fragmente din Istoria românilor. I-III. [Részletek a románok történelméből.] Bucureşti, 1879-1900.

HOLBAN, Maria - CERNOVODEANU, Paul - ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria-Matilda - TOTOIU, Ion (red.): Călători străini despre Ţările Române. I-X/2. [Idegen utazók a Román Országokról.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1968-2001.

HORDILĂ, Domniţa: Cercetările de la Berindeşti. [A berendfalvi ásatások.] In: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994. [A romániai arheológiai kutatások krónikája. Az 1994-es régésztábor.] Editura Ministerului Culturii. Cluj-Napoca, 1995. 78.

HORDILĂ, Domniţa: Cercetările de la Săbăoani. [A szabófalvi ásatások.] In: Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996. [A romániai arheológiai kutatások krónikája. Az 1996-os régésztábor.] Editura Ministerului Culturii. Călăraşi, 1997. 90.

HORDILĂ, Domniţa: Câteva consideraţii de ordin arheologic privind populaţia catolică din zona Romanului, în secolele XIV-XIX. [Néhány régészeti észrevétel a Románvásár környéki katolikus népesség XIV-XIX. századi helyzetéről.] In: Buletin Istoric 1. Episcopia Romano-catolică Iaşi, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică-Editura Presa Bună. Iaşi, 2000. 59-82.

HURMUZAKI, Eudoxiu: Documente privitoare la istoria românilor I-XIX. [A románok történelmével kapcsolatos dokumentumok.] Bucureşti, 1876-1922.

IACOB, Ieronim: Cercetări româneşti în arhivele Romei. [Román kutatások a római archívumokban.] Pro Memoria. Revistă de istorie ecleziastică. (2003) 2. sz. 225-232.

ILIESCU, Octavian - ŢARĂLUNGĂ, Paul: Un tezaur monetar de la sfârşitul secolului al XIII-lea descoperit la Prăjeşti (jud. Bacău). [A prezesti (Bákó megyei) XIII. század végi pénzlelet.] Carpica. XXIII. évf. (1992) 247-257.

IMREH István: "Látom az életem nem igen gyönyörű." Művelődés. XLI. évf. (1992) 6. sz. 41-46.

IMREH István: Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve. 1764. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1994.

IORGA, Nicolae: Acte româneşti din Ardeal privitoare în cea mai mare parte la legăturile secuilor cu Moldova. [Erdélyi román iratok főképpen a székelyek Moldvával való kapcsolatairól.] Extras din Buletinul Comisiei Istorice a României. II. Bucureşti, 1916.

IORGA, Nicolae: Documente din Bacău (1856). [Bákói dokumentumok (1856).] Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Tom. XII. (1932) 177-182.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék