ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    77 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-77

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

IVÁNYI B.: Geschichte des Dominikanerordens in Siebenbürgen und der Moldau. [A Domonkos-rend története Erdélyben és Moldvában.] Siebenbürgiche Vierteljahrschrift. 1939. 25-59., 241-256., 379-394.

JUHÁSZ István: A középkori nyugati misszió és a románság. Erdélyi Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1942.

JUHÁSZ István: A középkori nyugati misszió és a románság. In: Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. Erdélyi Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1943. 182-186.

KÁJONI János: Fekete könyv. Az erdélyi Ferences kusztódia története. Kájoni János Kézirata 1684. Sajtó alá rendezte Madaras Edit. Scriptum Kft. Szeged, 1991.

KEDZIERSKI, Barnabas: Wiadomość o krzewieniu wiary swiety w Moldawii Woloszczinie. [Tudósítások a szent hit terjedéséről Moldvában és Havasalföldön.] Lemberg, 1774.

MALCIUC, Herkulan P.: Presenza minoritica nei teritorii della Moldavia nell’epoca medievale (sec. XIII-XV). [Minoriták jelenléte a középkori Moldvában (XIII-XV. század).] Roma, 1999.

MINEA, I.: Ştiri noi despre propaganda catolică din Moldova în sec. XVII. [Újabb hírek a XVII. századi katolikus propagandáról Moldvában.] Revista Arhivelor. II. évf. (1926) 3. sz. 399-400.

MOHAY Tamás: Csíksomlyói kolduló ferencesek Moldvában 1858-1859-ben. In: Czövek Judit (szerk.): Imádságos asszony. Erdélyi Zsuzsanna köszöntése. Gondolat Kiadó-Európai Folklór Intézet. Budapest, 2003. 168-189.

MONOK István (szerk.): Erdélyi és hódoltsági Jezsuita missiók. I. 1609-1616., II. 1617-1625. Sajtó alá rendezete Balázs Mihály - Fricsy Ádám - Lukács László - Monok István. József Attila Tudományegyetem. Szeged. 1990.

MORARIU, Bonaventura: Jubileul la 25 de ani de la înfiinţarea Provinciei Franciscane din România. [25 éve alapították a Romániai Ferences Tartományt.] In: Almanahul revistei Viaţa. 1921. 21-25.

MORARIU, Bonaventura: Părintele Del Monte, un vrednic şi sfânt misionar în ţara noastră. [Del Monte páter, egy kiváló és szent misszionárius országunkban.] Viaţa. XXIV. évf. (1938) 3-4. sz. 69-73.

MORARIU, Bonaventura: Series cronologica Praefectorum Apostolicorum Missionis Fr. Min. Conv. in Moldavia et Valachia duratae saec. XVII et XVIII., cui accedit series chronologica Episcoporum Bacoviensium. [A konventuális Ferenc-rendi misszió apostoli elöljáróinak időrendi sora Moldvában és Havasalföldön a XVII-XVIII. században, amelyet a bákói püspökök névsora követ.] Typ. Polygl. Vaticanis. Roma, 1940.

MORARIU, Bonaventura: Series cronologica episcoporum ac praefectorum apostolicorum missionis Fr. Minorum Conventualium in Moldavia durante saeculo XIX. [A konventuális Ferenc-rendi misszió apostoli elöljáróinak időrendi sora Moldvában a XIX. században.] Roma, 1942.

MORARIU, Bonaventura: La missioni dei Frati Minori Convetiali in Moldavia e Valachia nel suo primo periodo 1623-1650. [A konventuális ferencesek missziói Moldvában és Havasalföldön az első periódusban, 1623-1650.] Miscellanea Francescana. Roma, 1962.

MORARU, Alois: 1853 - 21 martie 1998: 145 de ani de la naşterea unui misionar ardelean al Moldovei - pr. Graţian Carpati. [1853 - 1998. március 21. 145 éve született Graţian Carpati, Moldva erdélyi származású misszionáriusa.] In: File de istorie. [Történelmi lapok.] Iaşi, 1998. 124-125.

NECULĂEŞ, Dominic: Franciscanii lucrează la Milkov înainte de 1241. [A ferencesek már 1241 előttől tevékenykednek Milkovban.] Cultura Creştină. XIV. évf. (1925) 4. sz. 132-140.

NECULĂEŞ, Dominic: Franciscanii, apostolii latinităţii românilor. [A ferencesek, a románok latinitásának apostolai.] Agru. (1938) 84-86. 121-123., 150-152., 172-177., 209-260., 301-310.

NECULĂEŞ, Dominic: Rolul ordinului al treilea franciscan român. [A harmadik román ferences rend szerepe.] Oradea, 1939.

NECULĂEŞ, Dominic: Franciscanii şi Orientul. [Ferencesek és a Kelet.] Cultura Creştină. XXIX. évf. (1940) 207-217.

NETZHAMMER, Raymund: Über religiöse Verhältnisse in Rumänien: Skizzen aus der römisch-katolischen Mission. [A romániai vallási viszonyokról: a római katolikus misszió vázlata.] Saltzburg, 1902.

NETZHAMMER, Raymund: Arhiepiscop în România. Jurnal de război. 1914-1918. [Püspök Romániában. Háborús napló. 1914-1918.] Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti. Bucureşti, 1993.

NETZHAMMER, Raymund: Bischof in Rumänien. Im Spannungsfeld zwischen Staat und Vatikan. I-II. [Püspök Romániában. Állam és Vatikán között.] Hg. von: Netzhammer, Nikolaus in Verbindung mit Zach, Krista. München 1995.

PAL, [M.] Iosif Petru: Schemetrismus fratrum minorum S. Francisci conventualium almae provinciae B. M. V. in Romania. [A konventuális Ferenc-rendiek romániai rendtartományának névtára.] Săbăoani, 1935.

PAL, [M.] Iosif Petru: Notitia almae provinciae "S. Joseph B. M. V. Ordinia fratrum Minorum Concentualium in Romania" Moldavia. ["A konventuális Ferenc-rendiek Szent József romániai rendtartományának" - ismertetése.] Săbăoani, 1940.

PAL, [M.] Iosif Petru: Franciscanii minori conventuali şi limba română. [A ferencesek és a román nyelv.] In: Almanahul revistei Viaţa. 1942. 40-46.

PALL, Francisc: Raportul călugărului Onufrie din Liov despre misiunile catolice din Moldova (1748). [Liovi Onufrie szerzetes jelentése a moldvai katolikus missziókról (1748).] In: Fraţilor Alexandru şi Ion I. Lapedatu la împlinirea vârstei de 60 de ani. [Alexandru és Ion I. Lapedatu fivérek 60. születésnapjára.] Imprimeria Naţională. Bucureşti, 1936. 605-625.

PÁSZTOR Lajos: L’attivita missionaria del P. Bernardino Silvestri Min. Conv. e la sua relazione sulla Moldavia. 1688-97. [P. Bernardino Silvestri Min. Conv. misszionárius tevékenysége és Moldváról szóló jelentése. 1688-97.] Archivum Franciscanum Historicum. XLII. (1949) 257-277.

PÁSZTOR Lajos: L’attivita missionaria del P. Bernardino Silvestri Min. Conv. e la sua relazione sulla Moldavia. 1688-97. [P. Bernardino Silvestri Min. Conv. misszionárius tevékenysége és Moldváról szóló jelentése. 1688-97.] Collegium S. Bonaventurae ad Claras Aquas. Florentiae, 1950.

PATAI György: Olvastatott P. Patai György Jesuitának Levelei, mellyeket Moldvából íra, 1743-dikban. In: Molnár János (szerk.): Magyar Könyvház III. Pozsony, 1783. 73-78.

PERIŞ, L.: Le missioni gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento. [Jezsuita missziók Erdélyben és Moldvában a XVI. században.] Fundaţia pentru Studii Europene. Kolozsvár, 1998.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék