ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    57 tétel lapozás: 1-30 | 31-57

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ALZATI, Cesare: Terra Romena tra Oriente e Occidente, chiese ed etnie nel tardo 1500. [Román föld Kelet és Nyugat között, vallás és etnikum a késő 1500-as években.] Jaca Book. Milano, 1982.

ALZATI, Cesare: "Riforma" e Riforma cattolica di fronte all ortodossia nel secondo cinquecento romeno. [A "Reform" és a katolikus reform az ortodoxia előterében az 500-as évek második felében.] Studia Borromaica 5. (1991) Milano.

ANDREANU, Ioan: Încercările romano-catolicilor de a atrage pe români la biserica papistă. [A római katolikusok próbálkozásai a románoknak a pápista egyházhoz való áttérítésére.] Bucureşti, 1893.

ANDREESCU, C.: Reacţii ortodoxe contra catolicizării regiunilor carpato-dunărene în prima jumătate a secolului XIII. [Ortodox reakciók a Kárpátok és Duna közti területek katolicizálására a XIII. században.] Biserica Ortodoxă Română. (1938) 6. sz. 770-779.

ANIANA, V.: Pro Memoria. Acţiunea catolicismului în România interbelică. [Pro Memoria. A katolicizmus tevékenysége a két világháború közti Romániában.] Editura Imbor. Bucureşti, 1992.

ARENS, Meinolf: Die Katholische Kirche in Rumänien unter besonderer Berücksichtigung der Moldauer Csángós. [A katolikus egyáz Romániában, különös tekintettel a moldvai csángókra.] FOROST - Forschungsverbund Ost- und Südosteuropa - Arbeitspapiere. (2003) 18. sz.: Nationale Sprachpolitik und europäische Integration. 35-49.

ARENS, Meinolf - BEIN, Daniel: "Ungarisch ist die Sprache des Teufels". Die katholische Kirche in Rumänien zwischen Religion und Nationalismus. ["A magyar nyelv az ördög nyelve." A román katolikus egyház vallás és nacionalizmus között.] Der Punkt. (2003) 51. sz. 6-8., 52. sz. 6-8., 53. sz. 6-8.

BARBU, Violeta: Contrareforma catolică în Moldova la jumătatea secolului al XVII-lea. [Katolikus ellenreform Moldvában a XVII. század közepén.] In: Barbu, Violeta - Tüdős S. Kinga (szerk.): Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv 75. Editura Kriterion. Bucureşti-Cluj, 2001. 327-364.

BITAY Árpád: Adalékok a moldvai és a havasalföldi katholicizmusnak az erdélyivel való érintkezéséhez. Erdélyi Irodalmi Szemle. I. évf. (1924) 9-10. sz. 436.

BITAY Árpád: A katholicizmus Moldvában a XVI. század végén. Vasárnap. VIII. évf. (1924) 24. sz. 373-375.

CÂNDEA, Romulus: Der katolicismus in den Donaufürstentümern. Sein Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft. [A katolicizmus a Duna menti fejedelemségekben. Kapcsolata az állammal és a társadalommal.] Leipzig, 1917.

CÂNDEA, Romulus: Catolicismul în Moldova în secolul al XVII-lea. [Katolicizmus a XVII. századi Moldvában.] Sibiu, 1917.

DANTE, Francesco: Sui rapporti tra Santa Sede e Romania, tra Ottocento e Novecento. [A Szentszék kapcsolatai Romániával a 18-19. századokban.] In: Cârja, Ion (a cura di): I Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di storia ecclesiastica. [A románok és a Szentszék. Egyháztörténeti tanulmányok.] Casa Editruce Scriptorium. Bucarest-Roma, 2004. 124-130.

DESPINESCU, Anton: L’activité pastorale de Nicola Giuseppe Camilli, premier évéque de Jassy - Roumanie. [Nicola Giuseppe Camilli, az első jászvásári érsek lelkészi tevékenysége.] Rome, 1980.

DESPINESCU, Anton: Scurt istoric al Bisericii catolice din Moldova. [A moldvai Katolikus Egyház rövid története.] Iaşi, 1995.

DESPINESCU, Anton: Preocupări sinodale în secolul al XVII-lea la Episcopia Bacăului. [Zsinati készülődések a Bákói Püspökségen a XVII. században.] In: Buletin Istoric 2. Episcopia Romano-Catolică Iaşi, Departamentul de Cercetare Ştiinţifică-Editura Presa Bună. Iaşi, 2001. 115-118.

DIACONI, P.: Propaganda papistă şi întîmplările bisericeşti de azi. [A pápista propaganda és a mai egyházi történések.] Bucureşti, 1990.

DUMEA, Emil: Istoria Bisericii Catolice din Moldova. [A Moldvai Katolikus Egyház története.] Bucureşti, 1985.

DUMEA, Emil: Il cattolicesimo nella Moldavia-Romania nel XVIII secolo. [A katolicizmus Moldvában a XVIII. században.] Roma, 1998.

DUMEA, Emil: Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea. [A katolicizmus Moldvában a XVIII. században.] Editura Sapientia. Iaşi, 2003.

EUBEL, Conrad: Zur Geschichte der römich-katoliche Kirche in der Moldau. [A moldvai római katolikus egyház történelméhez.] Römische Quartalsschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte 12. Roma, 1898. 107-126.

FERENŢ, Ioan: Petru Şchiopul şi catolicismul în Moldova. [Petru Şchiopul fejedelem és a katolicizmus Moldvában.] Calendarul Catolic. XII. évf. (1914) 59-63.

FERENŢ, Ioan: Ieremia Movilă (1585-1606) şi catolicismul. [Ieremia Movilă fejedelem (1585-1606) és a katolicizmus.] Calendarul Catolic. XIII. évf. (1915) 37-49.

FERENŢ, Ioan: Începuturile catolicismului în Moldova. [A katolicizmus kezdetei Moldvában.] Cultura Creştină. IX. évf. (1920) 136-154., 193-211., 238-246., 302-309.

FILITTI, Ioan C.: Un raport catolic despre Moldova la sfârşitul sec. al XVII-lea. [Egy Moldváról szóló katolikus beszámoló a XVII. század végéről.] Revista Istorică. XII. évf. (1926) 7-9. sz. 193-199.

FRATIMA, N. I.: O scrisoare a episcopului de Huşi. Meletie contra propagandei romano catolice în Moldova. [Husz püspökének levele. A római katolikus propaganda elleni felszólalás.] Revista Istorică. IV. évf. (1918) 147-149.

GAZDA László: A Vatikán és a moldvai magyarság. Moldvai Magyarság. V. évf. (1994) 48. sz. 1-2.

GROSSU, Sergiu: La calvaire de la Roumanie chrétienne. [A keresztény Románia kálváriája.] Edition France Empire. Paris, 1987.

GROSSU, Sergiu: Calvarul României creştine. [A keresztény Románia kálváriája.] Editura Convorbiri Literare. Chişinău, 1992.

HAJDÚ Demeter Dénes: Százhúsz éves a jászvásári kétnyelvű katekizmus. Magyar Nemzet. 1986. febr. 8.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztõ melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék